Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

• Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

SK Adventures s.r.o., Slnečná 1660/15, 048 01 Rožňava, IČO: 55714048, Zapísaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 57681/V (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.adventuresmerch.sk (ďalej len „www.adventuresmerch.sk“), sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva“) a môžu byť zmenené iba výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. (Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
SK Adventures s.r.o., Slnečná 1660/15, 048 01 Rožňava
IČO: 55714048
DIČ: 2122071644
Email: obrusy2@gmail.com
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK33 1100 0000 0029 4015 6725

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

 • Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov
2.1. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
2.2. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
2.3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
2.4. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
2.6. Všeobecné obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
2.7. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy – Objednávanie tovaru
3.1. Prezentácia tovaru na internetovej stránke v internetovom obchode www.adventuresmerch.sk nepredstavuje právne záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
3.2. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.adventuresmerch.sk
3.3. Odoslaním objednávky tovaru kupujúci vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
3.4. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
3.5. Prijatá elektronická objednávka so všetkými povinne označenými údajmi je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.
3.6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky zaslaného kupujúcemu predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty.
3.7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením a pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
4.1. Povinnosti predávajúceho
a) v prípade potvrdenia objednávky prostredníctvom elektronickej pošty je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, vyhotovení, lehote, zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom obvyklým pre taký tovar a potrebným pre ochranu tovaru.
b) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad dodací list, daňový doklad, záručný list.
c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
4.2. Práva predávajúceho
a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim
b) predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim.
• Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami dodať kupujúcemu.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe a ponúknutia náhradného plnenia. Pokiaľ nedôjde k prijatiu návrhu náhradného plnenia kupujúcim, ponúkaného predávajúcim a ani kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykonať zaslaním emailu. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich dní odo dňa odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
4.3. Práva kupujúceho
a) na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, akosti, vyhotovení, lehote, zabaleného a zabezpečeného na prepravu spôsobom obvyklým pre taký tovar a potrebným pre ochranu tovaru.
b) na prijatie v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto na ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad dodací list, daňový doklad, záručný list, a to najneskôr spolu s doručeným tovarom.
4.4. Povinnosti kupujúceho
a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,
b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný.

5. Dodanie tovaru
5.1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
5.2. V závislosti od voľby kupujúceho predávajúci tovar expeduje:
– v rámci územia Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti Slovenská Pošta, a.s.
– mimo územia Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti Slovenská Pošta, a.s.
5.3. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je v potvrdení objednávky určené inak.
5.4. Inak určená lehota dodania v potvrdení objednávky môže byť iba v prípade, že kupujúci je na dlhšiu lehotu doručenia upozornený priamo na internetovom obchode na internetovej stránke www.adventuresmerch.sk pri konkrétnom tovare.
5.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar namieste ním uvedenom v objednávke. V prípade ak kupujúci tovar neprevezme bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady škody vo výške skutočných nákladov vynaložených za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto určené kupujúcim.
5.6. V prípade, že kupujúci trvá na dodaní tovaru aj po neúspešnom doručení objednaného tovaru, kupujúci je povinný opätovne zaslať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.adventuresmerch.sk, ktorá bude považovaná za návrh na uzavretie novej kúpnej zmluvy.
5.7. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu prepravcu, napríklad kuriéra. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou zástupcu prepravcu umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca prepravcu. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho . Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
5.8. Vadami tovaru, pre ktoré má kupujúci právo odmietnuť prevziať dodaný tovar sú rozdiely v množstve, akosti a vyhotovení, obale a dokladoch oproti dojednaniam v kúpnej zmluve. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru ako určuje kúpna zmluva.
5.9. V prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote podľa bodu 5.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je kupujúci oprávnený v lehote 14 dní od márneho uplynutia lehoty na dodanie tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

6. Poštovné
6.1. Výška poštovného je 3.50€ pre Slovensko a 6.50€ do Česka.

7. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby
7.1. Zobrazené kúpne ceny za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.adventuresmerch.sk, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim sú platné v čase objednania tovaru.
Zobrazené kúpne ceny sú uvádzané v eurách, sú konečné a nezahŕňajú cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie uverejnené na internetovej stránke www.adventuresmerch.sk platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.
7.2. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Platnosť a účinnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.adventuresmerch.sk
7.3. Po prijatí objednávky predávajúcim bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúra bude odoslaná spolu s objednaným tovarom, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho.
Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcimi spôsobmi:

– PLATBA CEZ PLATOBNÚ BRÁNU STRIPE: Prostredníctvom platobných tlačidiel konkrétnej banky sa kupujúci prihlási do internetbankingu svojej banky, kde bezpečným spôsobom zaplatí za objednávku. Objednávka je v takomto prípade uhradená ihneď. 

– PLATBA PREVODOM NA ÚČET: Po dohodne a odkomunikovaní so mnou cez email adventuresmerch@gmail.com je možné zrealizovať platbu aj prevodom na účet.

8. Odstúpenie od zmluvy
8.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.
8.2. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Odstúpením od zmluvy predávajúcemu vzniká nárok na vrátenie tovaru a kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.
8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v 14. deň odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
8.4. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy odoslať tovar na adresu predávajúceho.
8.5. Náklady na prepravu tovaru od kupujúceho smerom k predávajúcemu hradí kupujúci.
8.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby za tovar, vrátane nákladov na poštovné a to spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Platba je vrátená až po doručení vráteného tovaru predávajúcemu, alebo po doručení dokladu preukazujúceho odoslanie tovaru.
8.7. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
8.8. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
– o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
– o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy
– o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho
– o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. spodná bielizeň, alebo ochranné rúška)
– v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

9. Záručné podmienky a záručná doba
9.1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. V platnom znení.
9.2. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
9.3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu odoslaná na email faktúra v elektronickej podobe (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži ako záručný doklad.
9.4. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru Vám poskytne predávajúci na emailovej adrese adventuresmerch@gmail.com

10. Ochrana osobných údajov
10.1. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s pravidlami ochrany osobných údajov.

11. Alternatívne riešenie sporov kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom
11.1. V súlade s § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo:
– obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

12. Záverečné ustanovenia
12.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na www.adventuresmerch.sk
12.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Nákupný košík